top of page

כנסי המועצה לפיתוח חברתי בשנים 2004 ו-2008

תוכנית "שכר מצווה" מקבלי האותות לשנת 2008

תעודות זוכי האותות בשנת 2008

תותוכנית הכנס

 2008 חוברת הכנס

  רשימות הזוכים ומקבלי האותות 

רשימת מקבלי האותות לשנת 2008

התנועה לאיכות השלטון 

אדם טבע ודין 

רשימת הזוכים לשנת 2004

המועצה הציונית בישראל 

האיגוד הירושלמי למלחמה בסמים 

ברית חיים 

החברה הכלכלית לירושלים 

מרכז ברירה 

עמותת מעורבות 

עדנה סבאג

יעל פנקס 

bottom of page