top of page

פעילות מקצועית

תפקידים במגזר המשקי

 

מכהן כיו''ר המועצה לחקיקה רישוי והסמכה של לשכת המבקרים הפנימיים.

 

בתחום העסקי כיהן בתפקידים בכירים ובין השאר היה חבר דירקטוריון בנק לאומי (בתקופת כהונתו הוביל מאבק גדול נגד השכר המופרז שניתן לבכירים בבנק לאומי והצליח להפחיתו במידה ניכרת), יו''ר דירקטוריון רשת בתי האבות 'משען', חבר דירקטוריון ועדת ההשקעות של 'קרן פלס של גמולות' מקבוצת בנק הפועלים, חבר דירקטוריון 'הכשרה ביטוח' מקבוצת אלעזרא, חבר ועדת השקעות ויו''ר ועדת ביקורת. בעבר הקים עם אחרים פרויקט בנייה של כ-150 יחידות דיור באזור ירושלים, כיהן כחבר הועד המנהל במספר גופים ציבוריים גדולים, ועסק בייעוץ אסטרטגי לחברות עסקיות בארץ ובחו''ל.​

 

תחום המשפט

 

לצד פעילות ההוראה והמחקר, פרופסור שטרית עסק גם בייעוץ משפטי והופיע בבתי המשפט, לרבות  בתיקים בעלי משמעות ציבורית שחלקם הפכו לתקדימים הנלמדים באוניברסיטאות. כך למשל ייצג את העותרים בבג"צ 407/80 עזר כהן (פרשת האוהלים), בג"צ 1/81 ויקי שירן (פרשת עמוד האש), ובג"צ נקש (הסגרת עבריין לצרפת). בשלהי שנות ה-90 ייצג בבג"צ את באר שבע ויישובי הנגב בסוגיית העברת מזבלת חירייה לאתר דודאים.

 

בנוסף לכתיבה הנרחבת בתחום מערכת השפיטה והעבודה האקדמית, הוא גם הושיט סיוע משמעותי לצד המעשי של השפיטה. הוא כיהן ב-1980 כחבר ועדה בראשות נשיא בית המשפט העליון משה לנדוי לרפורמה במערכת בתי  המשפט, ייעץ למערכת השיפוטית בעת הקמת מכון השתלמות שופטים בשלהי שנות ה-70 ובראשית שנות השמונים, היה מעורב בגיבוש התפיסות הראויות לאתיקה שיפוטית, העיד בוועדת לנדוי לכללי אתיקה שיפוטית (1984), ארגן את ימי העיון לשופטים בשלהי שנות ה-70 ואחר כך ערך את ההרצאות.בתחום המשפט הציבורי ייסד ביחד עם פרופסור יצחק זמיר את העמותה הישראלית למשפט ציבורי וכיהן לצידו בעת ייסוד האגודה כמזכיר כללי של העמותה (1982-1987). כמו כן, כיהן כיו"ר הסניף הישראלי של האגודה הבינלאומית למשפט חוקתי ולקח חלק בקידום המשפט הציבורי בישראל בצדו המעשי. הוא מילא תפקידים משפטיים רבים בגיבוש הצעות חוק ותקנונים, ובנוסף, כיהן כיו"ר וחבר  בוועדות משפטיות שונות: כיהן כחבר המועצה לבתי דין מנהליים בראשות השופט משה לנדוי (1985-1988), חבר הוועדה לניסוח חוק סדרי המנהל בראשות פרופסור יצחק זמיר, חבר הוועדה לניסוח חוק השיפוט בעבירות מנהליות של משרד המשפטים, יו"ר הוועדה לתיקון חוק רשות השידור בעניין הפסקת שידורים, חיבר דין וחשבון על מערכת העלייה והקליטה (היבטים ציבוריים ומשפטיים- 1987) שמונתה ע"י הממשלה, ושימש כחבר הוועדה לתיקון חוקת ההסתדרות הציונית.

 

bottom of page