top of page
2 1.jpg
1 1.jpg

ברכת פרופסור שמעון שטרית 

ברכות 

ברכות וחסויות 

עסקים למען החברה

הצעות חוק ותקנות ניירות ערך 

ארגונים עסקיים וחברתיים

תרומה למען הקהילה 

מדפי ההיסטוריה

וועדת השיפוט לקבלת האותות

חברי המועצה 

כנסים קודמים 

פרויקטים חברתיים 

הזוכים באותות בשנים קודמות 

עו"ד ישראל שטרית ז"ל

אותות הפיתוח ע"ש עו"ד ישראל שטרית ז"ל 

אותות הפיתוח מטעם המועצה

קרן אלעזרא

רשמים מכנסים קודמים 

bottom of page